LAKISÄÄTEINEN TYÖ­TERVEYS­HUOLTO

Mitä tarkoittaa lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteisellä työterveyshuollolla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Näitä toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitys ja lakisääteiset terveystarkastukset.


Lakisääteinen työterveyshuolto Täsmässä

Lakisääteisessä työterveyshuollossa keskeistä toiminnassamme on yrittäjälähtöinen ajattelutapa. Tuotamme lakisääteiset palvelut suoraan yritykseen kiinteällä vuosihinnalla ja erittäin kustannustehokkaasti. Asiakasyrityksen halutessa teemme vain lainmukaiset toimenpiteet, jotta velvollisuudet työterveyshuollon järjestämisestä täyttyvät. Me emme pakkomyy yritysasiakkaillemme mitään ylimääräisiä työhyvinvointipalveluja ja pidämme tiukasti kiinni siitä, mitä kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja mitä ei. Koska keskitymme olennaiseen, niin asiakasyrityksen työntekijät saavat työterveyshuollon ammattilaisiltamme nopean avun työkykyongelmien ratkaisussa ja ohjauksen oikeille jatkohoitopoluille.

Lakisääteisissä toimissa suurin ero perinteisiin toimijoihin on tapamme viedä palvelut suoraan asiakasyritysten toimitiloihin. Meidän mielestä on parempi pitää työntekijät tuottavan työn äärellä ja me liikumme. Mukana kulkevat modernit diagnostiset tutkimusvälineet mahdollistavat usein koko terveystarkastuksen tekemisen yhdellä käynnillä. Terveystarkastusten sisällössä keskitymme oleellisiin asioihin, eikä tutkimusten valossa vaikuttamattomia kokeita sisällytetä mukaan lakisääteisyyden varjolla. Terveystarkastukset voidaan tietysti tehdä myös omilla asemillamme.

Työpaikkaselvityksissä käytämme modernia sähköistä työkalua, jonka avulla selvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa. Työkalu mahdollistaa myös hyvin kattavien sähköisten terveyskyselyiden toteuttamisen asiakasyrityksen työntekijöille. Kaikki lakisääteisten terveystarkastusten esitietokyselyt toteutetaan myös sähköisesti.


Työpaikkaselvitys on yhteistyömme perusta

Työpaikkaselvitys on yhteistyömme perusta, jossa työterveyshoitaja ja/tai –lääkäri yhdessä yrityksen kanssa selvittävät ja arvioivat työn ja työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. Samalla selvitetään myös, onko työpaikalla oleva ensiapuvalmius riittävä. Työterveyshuolto tekee selvityksessä työnantajalle toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin.

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikkaselvitys on tehty ja ajan tasalla. Työpaikkaselvitys on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä ja raportti siitä on pidettävä kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Työpaikkaselvitysraportti on suositeltavaa käsitellä työpaikalla yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa esimerkiksi työsuojelutoiminkunnan kokouksessa tai työpaikan yhteisessä työpaikkaselvityksen palautetilaisuudessa.

Työpaikkaselvitys tehdään 3−5 vuoden välein tai aina jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat. Työpaikkaselvityksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Toimintasuunnitelma yrityksen tarpeisiin

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma 3-5 vuodeksi kerrallaan ja se tarkistetaan vuosittain yhteistyöpalaverissa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan yrityksen tarpeet ja toiminnan tavoitteet työterveyshuollolle sekä toteutettavat työterveyshuollon toimenpiteet. Toimintasuunnitelma käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai yhteistyötoimikunnassa. Toimintasuunnitelma on hyvä olla henkilöstön nähtävissä.

Lakisääteiset terveystarkastukset kustannustehokkaasti

Työnantajan on lakisääteisesti järjestettävä terveydentilan säännöllinen seuranta työntekijöille, jotka altistuvat työssään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavalle tekijälle. Näitä tekijöitä ovat mm. melu, pöly, kemikaalit ja yötyö. Terveystarkastusten tarpeen määrittelee työterveyshuolto työpaikkaselvityksessä. Terveystarkastusten tärkeimpänä tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien tai oireiden ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ylläpitäminen.

Täsmä Työterveys tekee lakisääteiset terveystarkastukset lain vaatimalla laajuudella. Voimme toki tehdä myös muita vapaaehtoisia terveystarkastuksia asiakasyrityksen niin halutessa. Tarkastuksissa keskitymme työhön, työperäisiin terveysvaaroihin ja -haittoihin sekä työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Aina kun mahdollista, terveystarkastukset toteutetaan asiakasyrityksen tiloissa aikaa säästäen.

Työterveyshuolto vastaanottopalvelut

Perinteiset työterveyshuollon palveluntuottajat tarjoavat usein erilaisia terveystarkastuspaketteja. Tällöin lakisääteisissä terveystarkastuksissa käsitellään ja tutkitaan paljon asioita, joita varsinainen terveystarkastuksen syy ei edellytä. Tällä tavalla tehdyt terveystarkastukset tulevat työnantajalle kalliiksi ja erilliset käynnit mm. laboratorioon, työterveyshoitajan vastaanotolle ja työterveyslääkärille vievät työntekijän työaikaa.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus ovat työterveyslain määrittelemä tehtävä työterveyshuollolle. Työntekijöille ja työnantajalle annamme tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa. Lisäksi neuvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan niin yksilöiden kuin työyhteisöjen voimavaroja, panostetaan työntekijäryhmiin, joilla terveydellisiä ongelmia ja tiivistetään työterveyshuollon ja yrityksen yhteistoimintaa.

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

Työterveyshuollon kuntoutusvastuut perustuvat työterveyslakiin. Toimenpiteitä ovat työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta työterveyshuollossa ja yrityksen toiminnassa. Työkyvyn menettämisen uhatessa on tärkeää tarttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Teemme tehokkaasti kliinisen arvion ongelmasta ja suhteutamme sen työntekijän tekemään työhön. Tämän jälkeen annamme suositukset työpaikalla sisäisesti tehtävistä toimenpiteistä ja ohjaamme työntekijän oikealle jatkohoitopolulle. On aina työntekijän etu, että ammatillisen kuntoutuksen prosessein saadaan työura jatkumaan ennenaikaisen eläköitymisen sijaan.